YENİ Doçentlik Başvurularında Kullanılan Bilim/Sanat Alanı ve Anahtar Kelime Güncellemeleri Hakkında Duyuru

​Üniversitelerarası Kurul, doçentlik süreçlerinin iyileştirilmesi ve dünyadaki ilgili yeni gelişmelere Türk Yükseköğretim sisteminin uyum sağlaması amacıyla bilim/sanat alanları ve anahtar kelimeleri güncellemiştir. 2016'dan bu yana adı geçen konuda gerçekleşen en kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Ünvan ayırt etmeksizin bütün akademisyenlerin görüşleri alınmış katılımcı bir yaklaşımla çalışma tamamlanmıştır.

Doçentlik Başvurularında adayların araştırma ve uzmanlık alanlarını belirleyici olan bilim alanları ve anahtar kelimeler ile ilgili olarak 21 Mayıs 2021 tarihinde YÖK Akademikte e-posta adresi tanımlı olan 180.000 akademisyene e-posta gönderilerek, akademisyenlerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bundan ayrı olarak çeşitli zamanlarda yine akademisyenlerden, meslek odalarından, yargı organlarından ve üniversitelerle YÖK ve ÜAK'ın çeşitli komisyonlarından Kurulumuza fiziki ya da elektronik ortamda gelen talepler de bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Akademisyenlerden gelen görüş ve öneriler, 1 Haziran 2021 tarihinde 12 ÜAK Temel alanına göre tasnif edilmiştir. 10 Mart 2021 tarihli 2021/03 sayılı ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile 50 profesörden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon akademisyenlerden gelen mailleri incelemiş değerlendirmiş ve çalışmaya ana hatlarıyla ilk şeklini vermiştir.

Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler Komisyonu çalışmayı 10 Ekim 2021 tarihinde toplanan Doçentlik Komisyonu'na sunmuştur. Ancak çalışmada birbirine yakın ve benzer alanlar arasındaki sınırların, mükerrerliklerin ve geçişkenliklerin düzenlenmesi, kapatılma gerekçelerinin belirtilmesi ve çalışma sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla, Bilim Alanı ve Anahtar Kelime Komisyonuna iade edilmiştir. Bu çalışma esnasında bazı üniversitelerimiz kendi bünyelerinde komisyon kurmak suretiyle kapsamlı rapor hazırlayarak sürece takdiri hak eden önemli katkı sunmuşlardır.

Çalışmanın ilerleyen evrelerinde daha detaylı analiz ve değerlendirme gerektiren hususlar ortaya çıktıkça uzmanlık alanlarıyla ilgili daha dar ekipler de teşkil edilmiş ve çok sayıda toplantı yapılmıştır. Ekim 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle 12 toplantı,  Kurulumuzda ise yüz yüze 14 toplantı gerçekleştirilerek ilgili çalışma tamamlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."  hükmü gereğince güncellenen bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler, 2023 Ekim Doçentlik başvurularında kullanılacaktır. Doçent adaylarının doçentlik başvurularında bu değişiklikleri dikkate almaları ve doçentlik jürilerinde görev alacak profesörlerin YÖKSİS'te anahtar kelimelerini güncellemeleri önem arz etmektedir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.174 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgililere duyurulur.ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Temel Alan Adı Mevcut Bilim Alanı Sayısı Değişiklik Sonrası Bilim Alanı Sayısı Mevcut Anahtar Kelime Sayısı Değişiklik Sonrası Anahtar Kelime Sayısı
Eğitim Bilimleri 11 48 57 48
Fen Bilimleri ve Matematik 6 6 115 129
Filoloji 9 10 46 96
Güzel Sanatlar 7 14 68 67
Hukuk 20 21 20 21
İlahiyat 3 21 20 21
Mimarlık, Planlama ve Tasarım 5 5 59 89
Mühendislik 24 26 426 489
Sağlık Bilimleri 149 180 0 0
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 65 64 750 761
Spor Bilimleri 1 7 17 34
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 14 15 88 94
TOPLAM 314 417 1666 1849​​
​​


NOT: Doçentlik Yönetmeliğine göre bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler ile ilgili güncellemeler 2023 Ekim döneminden itibaren kullanılmak üzere geçerli olacaktır.