​​​​​​​​​​​​​DOÇENTLİK JÜRİ İŞLEMLERİ

​​Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanması

Doçentlik Değerlendirme Jürileri, Doçentlik Komisyonu tarafından oluşturulduktan sonra; 

Doçent Adayları jüri bilgilerine ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Aday Bilgi Açıklama İşlemleri > Aday Bilgi Açıklama menüsünden öğrenebileceklerdir. 

Jüri Üyeleri doçent adaylarına ait tüm bilgileri TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr​ adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Eser İnceleme İşlemleri > Eser Değerlendirme menüsünden öğrenebilecek ve aynı sistem üzerinden adaya ilişkin Doçentlik Eser İnceleme Raporunu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar düzenleyeceklerdir.

Doçent adaylarının eserlerinin incelenmesi ve Doçentlik Eser İnceleme Raporlarının düzenlenmesi işlemleri jüri üyeleri tarafından, Doçentlik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca DBS üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Adayın Başvuru Dosyasında belirttiği tüm bilgiler ile Beyannamesinde belirttiği akademik çalışmalarının her biri ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı yönünden değerlendirilecek, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adayın akademik çalışmalarının niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle “başarılı” veya “başarısız” bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlanarak adaya ait Doçentlik Eser İnceleme Raporu eser inceleme süresi bitiş tarihine kadar DBS üzerinden düzenlenecektir. DBS üzerinden düzenlenmeyen raporlar geçerli sayılmayacaktır.

Doçent adayları ve jüri üyeleri doçentlik süreçlerinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri üyelikleri, jüri bilgisi, değerlendirmeye esas alınan raporlar, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu nedenle doçent adayları ve jüri üyelerinin iletişim bilgilerinin(E-Posta ve cep telefonu) sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir.

Doçent adayları ve jüri üyelerine elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında, ayrıca posta yolu ile bildirim yapılmayacaktır.
Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgeler

​​

19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, 50 mb üzerinde olup sisteme yüklenemeyen eserler ile işitsel/görsel kayıtlar hariç, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.

Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine göndermedikleri takdirde başvuruları iptal edilir. Adaylar incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.​


Doçent Adaylarının Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve İşyeri Bilgileri

​ ​

Doçent adayları, doçentlik sürecinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan başvuru durum değişikliği, başvuru sonucu vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. 

​Doçentlik sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için doçent adaylarının Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve İşyeri Bilgilerinin sistemde mutlaka güncel olması gerekmektedir. 

​Doçent adayları kişisel bilgiler, iletişim bilgileri veya işyeri bilgilerini TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile https://dbs.yok.gov.tr adresinden Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) giriş yaparak Başvuru İşlemleri > Başvuru menüsünde Kişisel Bilgiler bölümünde kendileri gerçekleştireceklerdir.​
​​


Doçentlik Jürilerinde Görev Alan veya Alabilecek olan Profesör Unvanlı Öğretim Üyelerinin Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri ile Doçentlik Jüri Atamasında Esas Alınacak ÜAK Temel Alan Bilgileri


Doçentlik Jürisinde görev alan profesörler, doçentlik sürecinde gereken tüm bilgilere Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecek, ayrıca süreçte oluşan jüri görevlendirmesi vb. bilgilendirmeler de E-Posta/SMS yolu ile elektronik ortamda yapılacaktır. ​

Üniversitelerde Profesör unvanlı öğretim üyelerinin, doçentlik jürisine atanabilmesi veya atanmış ise doçentlik jüri görev sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, YÖKSİS de bulunan Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kadro Bilgileri, doçentlik jüri atamasında esas alınacak ÜAK Temel Alan Bilgileri ile jüri görev ücreti ödenmesi durumunda kullanılacak IBAN No bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. İlgili bilgilerin güncellenmesi işlemleri;

  • Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve IBAN No bilgilerinin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesi tarafından https://yoksis.yok.gov.tr adresinden YÖKSİS’e giriş yapılarak Personel İşlemleri > Özgeçmiş İşlemleri > Özgeçmiş Oluşturma menüsü üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
  • Kadro Durumu ve Kadro Yerine ilişkin bilgilerin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin Personel Daire Başkanlığı Yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilecektir.
  • Doçentlik jüri atamasında esas alınacak ÜAK Temel Alan Bilgilerinin güncellenmesi işlemi, ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin ÜAK Üniversite Yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilecektir. ÜAK Temel Alan​ bilgilerine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişiklikler, bilim alanı ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yılda bir kez sadece Aralık ayında (1 - 31 Aralık tarihleri arasında) yapılabilecektir.​