​​​


Bilim/Sanat Alanları ve Anahtar Kelimeler Hakkında Duyuru (13.10.2023)

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.174 sayılı kararı gereğince doçentlik başvurularında kullanılan bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme yapılmış olup kurulumuzun resmi web sayfasından 01.08.2023 tarihinde ilan edilmiştir.

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."  hükmü gereğince güncellenen bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler, 2023 Ekim Doçentlik başvurularından itibaren geçerli olacaktır.

Bu düzenleme kapsamında daha önce Güzel Sanatlar temel alanı içinde yer alan Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu bilim alanı, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanına; daha önce Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı içinde yer alan Çocuk Gelişimi bilim alanı, Sağlık Bilimleri temel alanına taşınmıştır. Bu bilim alanlarının temel alanlarının değişmesi, farklı temel alanda başvuru şartını sağlama durumuna neden olmuştur. Bu açıdan ilgili bilim alanları açısından başvuru şartı değişikliği sonucu doğurmuştur.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Doçentlik Komisyonu'nun önerisi üzerine, sadece 2023 Ekim dönemine mahsus olmak üzere, anılan bilim alanlarının hem Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile değişmeden önceki temel alanında; hem de bu kararla değiştikten sonraki yeni temel alanında yer alması gerektiğine ve adayların istedikleri her iki temel alandan birinde başvuru yapabileceklerine Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2023 Tarihli 2023/12 sayılı toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

(Örneğin Çocuk Gelişimi bilim alanından doçentliğe başvuracak bir aday sadece 2023 Ekim dönemine mahsus olmak üzere Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanından veya Sağlık Bilimleri temel alanından başvuru yapabilecektir. Aynı şekilde Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu bilim alanından başvuracak adaylar,  diledikleri takdirde Güzel Sanatlar temel alanından ya da Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler temel alanından başvurabileceklerdir).

İlgililere Duyurulur.

 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI​
YENİ Doçentlik Başvuru Şartlarının Değişikliğine İlişkin Duyuru
(24.08.2023)

24.08.2023​​

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarihli 12 sayılı oturumunda alınan 2023.12.218 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız​.


YENİ Doçentlik Başvuru Şartlarının Değişikliğine İlişkin Duyuru
(09.08.2023)

09.08.2023​​

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası  Kurulun  görüşü  üzerine  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından belirlenen  bilim/sanat alanlarında  adayın  akademik  yayın  ve  çalışmalarının  incelenmesi  çerçevesinde  yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki  güncellemeler  izleyen  dönemde,  doçentlik  kriterlerindeki  güncellemeler  ise  kabul edildikleri  tarihten  sonraki  ikinci  doçentlik  başvuru  döneminde  uygulanır."  hükmü  gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız​.

 

 • SCIE veya SSCI kapsamındaki dergiler için Web of Science Quartile kategorisi dikkate alınmıştır.
 • Temel alanlar özelinde farklılaşan ve karmaşıklığa sebep olan alan indeksleri tanımı kaldırılmıştır.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • İlgili kategoride kalitenin artırılması amacıyla asgari sınır getirilmiştir.
 • Ulusal makale için TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerin puanı artırılmıştır.
 • Her bir temel alan için asgari tek yazarlı yayın şartı getirilmiş, var olanlarda ise sayı artırılmıştır.
 • Kitap ve kitap bölümü için WoS Book Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındaki kitap ve kitap bölümleri diğer şeklinde kategorize edilmiştir.
 • Diğer uluslararası/ulusal kitap bölümlerindeki editörlüğe ilişkin sınırlama getirilmiştir.
 • Alan indeksleri karmaşası giderilmiştir.
 • Bu tanım yerine AHCI, ESCI, Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler için puanlamalar yapılmıştır.
 • Atıf kategorisi kaliteyi artırmak amacıyla Web of Science kapsamında yenilenmiş (a ve b maddeleri), TR Dizin kapsamındaki dergide yapılan atıflara daha fazla önem verilmiş. Bunlar dışındakiler diğer denilerek yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlarda tamamlanmış tez danışmanlıkları puanlanmaktadır.
 • Tüm projelere tamamlanmış olma şartı getirilmiştir. Proje kategorisinde görev tanımları dikkate alınmıştır.
 • Projeler ve her bir proje görevi için alınacak puanlar çeşitlendirilmiştir.
 • Tüm temel alanlar özelinde bildiriler için Web of Science Conference Proceedings Citation Index referans alınmıştır. Bunun dışındakiler diğer olarak kategorize edilmiştir.
 • Eğitim/Öğretim faaliyeti başlıklı madde yenilenmiştir.
 • Tüm temel alanlara “Patent/Faydalı Model" maddesi, “Ödül" maddesi ve “Diğer" (WoS h-indeksi, yurt dışı araştırma/öğretim faaliyeti) maddesi ilk defa eklenmiştir.
 • Patent maddesi Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanında uluslararası patent ve ulusal patent olmak üzere iki bent şeklinde bulunmaktadır.
 • Ancak yeni yapılan eklemelerle bentler artırılmış ve patent/faydalı model tanımlamaları yenilenmiştir.
 • Patent tanımları da aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.

Uluslararası Patent : Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), Eurasian Patent Organization (EAPO), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), African Intellectual Property Organization (OAPI) veya doğrudan ülkesel (ulusal) koruma istenen bölgenin/ülkenin resmi ofisine yapılan; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi Ulusal Patent/Faydalı Model: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından; yeni, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini içeren başvuru (buluş) için verilen koruma (tescil) belgesi

Not: Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında, Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında, Mühendislik temel alanında, Ziraat, Orman ve Su ürünleri temel alanında kitap ve kitapta bölüm maddeleri yerine “Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti CPCI'da basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (5 puan)" ve “Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma (Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur.) (2 puan)" maddeleri bulunmaktadır.

 

İlgililere duyurulur.

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

 

NOT: Doçentlik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince Doçentlik Başvuru Şartlarındaki değişiklik, 2023 Ekim döneminde uygulanmayacaktır.

2024 Mart döneminde doçentlik başvurusu yapacak adaylar değişen başvuru şartlarına tabi olacaklardır.


YENİ Doçentlik Başvurularında Kullanılan Bilim/Sanat Alanı ve Anahtar Kelime Güncellemeleri Hakkında Duyuru
(01.08.2023)

​Üniversitelerarası Kurul, doçentlik süreçlerinin iyileştirilmesi ve dünyadaki ilgili yeni gelişmelere Türk Yükseköğretim sisteminin uyum sağlaması amacıyla bilim/sanat alanları ve anahtar kelimeleri güncellemiştir. 2016'dan bu yana adı geçen konuda gerçekleşen en kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Ünvan ayırt etmeksizin bütün akademisyenlerin görüşleri alınmış katılımcı bir yaklaşımla çalışma tamamlanmıştır.

Doçentlik Başvurularında adayların araştırma ve uzmanlık alanlarını belirleyici olan bilim alanları ve anahtar kelimeler ile ilgili olarak 21 Mayıs 2021 tarihinde YÖK Akademikte e-posta adresi tanımlı olan 180.000 akademisyene e-posta gönderilerek, akademisyenlerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bundan ayrı olarak çeşitli zamanlarda yine akademisyenlerden, meslek odalarından, yargı organlarından ve üniversitelerle YÖK ve ÜAK'ın çeşitli komisyonlarından Kurulumuza fiziki ya da elektronik ortamda gelen talepler de bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Akademisyenlerden gelen görüş ve öneriler, 1 Haziran 2021 tarihinde 12 ÜAK Temel alanına göre tasnif edilmiştir. 10 Mart 2021 tarihli 2021/03 sayılı ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile 50 profesörden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon akademisyenlerden gelen mailleri incelemiş değerlendirmiş ve çalışmaya ana hatlarıyla ilk şeklini vermiştir.

Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler Komisyonu çalışmayı 10 Ekim 2021 tarihinde toplanan Doçentlik Komisyonu'na sunmuştur. Ancak çalışmada birbirine yakın ve benzer alanlar arasındaki sınırların, mükerrerliklerin ve geçişkenliklerin düzenlenmesi, kapatılma gerekçelerinin belirtilmesi ve çalışma sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla, Bilim Alanı ve Anahtar Kelime Komisyonuna iade edilmiştir. Bu çalışma esnasında bazı üniversitelerimiz kendi bünyelerinde komisyon kurmak suretiyle kapsamlı rapor hazırlayarak sürece takdiri hak eden önemli katkı sunmuşlardır.

Çalışmanın ilerleyen evrelerinde daha detaylı analiz ve değerlendirme gerektiren hususlar ortaya çıktıkça uzmanlık alanlarıyla ilgili daha dar ekipler de teşkil edilmiş ve çok sayıda toplantı yapılmıştır. Ekim 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında video konferans yöntemiyle 12 toplantı,  Kurulumuzda ise yüz yüze 14 toplantı gerçekleştirilerek ilgili çalışma tamamlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır.  Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."  hükmü gereğince güncellenen bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler, 2023 Ekim Doçentlik başvurularında kullanılacaktır. Doçent adaylarının doçentlik başvurularında bu değişiklikleri dikkate almaları ve doçentlik jürilerinde görev alacak profesörlerin YÖKSİS'te anahtar kelimelerini güncellemeleri önem arz etmektedir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.174 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

İlgililere duyurulur.ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Temel Alan Adı Mevcut Bilim Alanı Sayısı Değişiklik Sonrası Bilim Alanı Sayısı Mevcut Anahtar Kelime Sayısı Değişiklik Sonrası Anahtar Kelime Sayısı
Eğitim Bilimleri 11 48 57 48
Fen Bilimleri ve Matematik 6 6 115 129
Filoloji 9 10 46 96
Güzel Sanatlar 7 14 68 67
Hukuk 20 21 20 21
İlahiyat 3 21 20 21
Mimarlık, Planlama ve Tasarım 5 5 59 89
Mühendislik 24 26 426 489
Sağlık Bilimleri 149 180 0 0
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 65 64 750 761
Spor Bilimleri 1 7 17 34
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri 14 15 88 94
TOPLAM 314 417 1666 1849​​
​​


NOT: Doçentlik Yönetmeliğine göre bilim/sanat alanı ve anahtar kelimeler ile ilgili güncellemeler 2023 Ekim döneminden itibaren kullanılmak üzere geçerli olacaktır.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Depremden Etkilenen İllerden Doçentlik Başvurusu Yapacak Adaylar İle Jüri Görevi Yapacak Profesörlere Sağlanan İstisnalara İlişkin Duyuru​ (24.02.2023)

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETİM KURULUNUN

23.02.2023 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEN DOÇENTLİK BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLAR İLE JÜRİ GÖREVİ YAPACAK PROFESÖRLER İÇİN AŞAĞIDAKİ İSTİSNALAR SAĞLANMIŞTIR

(24.02.2023)


 

 • Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından doçentlik başvurusu yapacak, OHAL ilan edilen 11 ildeki yükseköğretim kurumlarında/kurumlarda kadrosu bulunan, bu illerde ikamet eden adayların jürilerine yayın paketi gönderme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

 • 2023 Mart Dönemi'nde doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan ÜAK'a belge göndermesi gereken, OHAL ilan edilen 11 ildeki yükseköğretim kurumlarında/kurumlarda kadrosu bulunan, bu illerde ikamet eden adayların belge postalama süreleri, belge bekleme süresince uzatılmıştır.  İsteyen adayların ilgili belgelerini kurumsal e-postalarından Kurulumuzun ilgili e-postasına (yusuf.sahin@yok.gov.tr) 14 Nisan 2023 Cuma günü mesai saati (17.30) bitimine kadar göndermeleri sağlanmıştır.

 

 • OHAL ilan edilen illerdeki üniversitelerde kadrosu bulunan ve doçentlik jürilerinde görev alan profesörlerden, mazeretleri halinde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı yerine DBS'deki “Doçentlik Jürisinde Görev Alınmasına Engel Durum Var." seçeneğiyle mazeret bildirmelerine imkan sağlanmıştır. “Doçentlik Jürisinde Görev Alınmasına Engel Durum Var." seçeneğinin açıklama kısmına: “… Üniversitesi'nde profesör kadrosunda çalışmaktayım." yazılacaktır. (… alana OHAL ilan edilen illerdeki üniversitelerin adları yazılacaktır.)

 

 • OHAL ilan edilen illerdeki kurumlarda görev yapan, bu illerde ikamet eden, “Doçent" unvanı almaya hak kazanan adaylarımız; kargo/posta hizmetlerinde aksamalar yaşayabileceğinden, Doçentlik Belgesi Talep Evraklarını (başvuru dilekçesi ve ekinde çalıştığı kurumdan aldığı yazı) ÜAK'a kurumsal e-postaları aracılığı ile yusuf.sahin@yok.gov.tr adresine gönderebileceklerdir.

 

 • Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde görev yapan, bu illerde ikamet eden, “Doçent" unvanı almaya hak kazanan adaylarımızdan: “7085 sayılı Kanun 'un 4. maddesi gereğince işlem yapılmamıştır." ifadesi bulunan yazı istenmeyecektir.

 


​​​


Ohal İlan Edilen İllerdeki Doçent Adaylarının Dikkatine (08.02.2023)

8.2.2023

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizdeki Üniversitelerde, Kurumlarda görev yapan veya bu illerde ikamet eden, Doçent Unvanı almaya hak kazanan adaylarımıza kargo ve posta hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceğinden, Doçentlik Belgesi Talep Evraklarını Üniversitelerarası Kurul Başkanlığımıza kurumsal e-postaları aracılığı ile yusuf.sahin@yok.gov.tr adresine göndermelerine imkân sağlanmıştır. OHAL ilan edilen illerimizde Adayların göndermesi gereken belgelerin ıslak imzalı aslının gönderilmesi zorunluluğu OHAL süresi boyunca aranmayacak, bu illerin dışındaki üniversite ve kurumlardan başvuran adaylara kılavuzdaki hükümler uygulanacaktır. 
​​​​​​​​Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama (27.09.2022)

27.09.2022


​19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

​​Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir. 

​Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

​​Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumunda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine göndermedikleri takdirde başvuruları iptal edilir, incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.

 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Danıştay 8. Dairesi’nin 2021/5313 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına ilişkin Açıklama Duyurusu (22.03.2022)

22.03.2022​​

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında;

Danıştay 8. Dairesi'nin 2021/5313 E. sayılı kararı ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir." düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı gereği bu madde kapsamına giren doçent adaylarının başvuru yapabilmeleri için Üniversitelerarası Kurul tarafından DBS'nin yargı kararının tebliğ edildiği tarih itibariyle açılmasının uygun olduğuna" karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı kapsamına giren doçent adaylarına Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) açılmış olup bu adaylar Mart 2022 dönemi doçentlik başvurularını sistem üzerinden yapabileceklerdir. ​


2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları İlişkin Açıklama​ (01.03.2022)

01.03.2022

2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mart 2022 günü başlayıp 31 Mart 2022 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.


Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak ve başvuru işlemini yapmak için 2022 Mart Dönemi'ne ait "2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri"​​ menüsünü inceleyiniz.

 

Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri; 

Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965

e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr ​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru (20.02.2022)

20.02.2022​​

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini güncellemeleri, aşağıdaki belgeleri uak.denklik@yok.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • Yeni T.C. ​Kimlik Fotokopisi
 • Eski T.C. Kimlik Fotokopisi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Diploma Denklik BelgesiSayfa:   1 2 3 4 

​​​