​​​


​​​​​​​​Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama (27.09.2022)

27.09.2022


​19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

​​Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir. 

​Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

​​Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumunda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine göndermedikleri takdirde başvuruları iptal edilir, incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.

 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
Danıştay 8. Dairesi’nin 2021/5313 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına ilişkin Açıklama Duyurusu (22.03.2022)

22.03.2022​​

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.03.2022 tarihli toplantısında;

Danıştay 8. Dairesi'nin 2021/5313 E. sayılı kararı ile Doçentlik Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. Cümlesinin (a) bendinde yer alan “Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir." düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı gereği bu madde kapsamına giren doçent adaylarının başvuru yapabilmeleri için Üniversitelerarası Kurul tarafından DBS'nin yargı kararının tebliğ edildiği tarih itibariyle açılmasının uygun olduğuna" karar verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı kapsamına giren doçent adaylarına Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) açılmış olup bu adaylar Mart 2022 dönemi doçentlik başvurularını sistem üzerinden yapabileceklerdir. ​


2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları İlişkin Açıklama​ (01.03.2022)

01.03.2022

2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mart 2022 günü başlayıp 31 Mart 2022 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.


Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak ve başvuru işlemini yapmak için 2022 Mart Dönemi'ne ait "2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri"​​ menüsünü inceleyiniz.

 

Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri; 

Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965

e-Mail: dbsdestek@yok.gov.tr ​​​​​​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alan Adaylardan T.C. Vatandaşlığına Geçenlere İlişkin Duyuru (20.02.2022)

20.02.2022​​

Doçentlik başvurusunda bulunacak adaylardan Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği alan ve bu denklik belgesini aldıktan sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerin ÜAK Doktora/Sanatta Yeterlik bilgilerini güncellemeleri, aşağıdaki belgeleri uak.denklik@yok.gov.tr  e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • Yeni T.C. ​Kimlik Fotokopisi
 • Eski T.C. Kimlik Fotokopisi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Diploma Denklik BelgesiDoktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanlara İlişkin Duyuru​ (20.02.2022)

20.02.2022


10 Şubat 2021 tarihinden önce doktora denklik belgesi alan ve doğrudan/bütünleşik doktora yaptığını beyan ederek doçentliğe başvurmak isteyen adayların bu durumu kanıtlayıcı belge olarak “Doktora yaptıkları üniversiteden aldıkları doğrudan/bütünleşik doktora yaptıklarına dair belgeyi, bu belgenin dış temsilcilik veya noter onaylı suretini ve onaylı Türkçe tercümesini” başvuru süresi içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına posta/kargo yolu ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.​

​​​​​​​​​Öğrenim Bilgisinin Güvenli Veri Yapılmasına İlişkin Duyuru (02.02.2022)

02.02.2022​​

2022 Mart Dönemi ve sonraki dönemlerde doçentliğe başvuracak adaylar öğrenim bilgilerini sisteme eklerken istisnai durumlardan farklı olarak diğer tüm öğrenim bilgilerinin ilgili sistemlerden çekilerek güvenli veri yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İstisnai durumlar dışında sistemden çekilemeyen mezuniyet bilgilerinize ait işlemler için ilgili kurumlarla görüşmeniz gerekmektedir.

İlgili Kurumlar:

 • Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık hariç diğer bütün öğrenim derecelerine ait mezuniyet bilginiz sistemde bulunmuyor ise üniversiteniz ile görüşüp YÖKSİS'e eklemelerini sağlayınız.

 • Yurt içi Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık bilgileriniz sistemde bulunmuyor ise Sağlık Bakanlığı ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.. Adayın tıpta uzmanlık tescil bilgisinin doktor bilgi bankasında bulunması gerekmektedir.

 • Yurt dışı Ön Lisans/Lisans/Yüksek Lisans derecelerine ait mezuniyet bilgilerinizde denklik unvanı aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.

 • Yurt dışı Doktora/Sanatta Yeterlik derecelerine ait mezuniyetlerinizde denklik aldığınız halde sistemde bulunmuyorsa ÜAK Denklik Birimi ile görüşüp veritabanlarına eklemelerini sağlayınız.​​

Öğrenim bilgisinde manuel bilgi/belge girişi yapılabilecek istisnai durumlar:

 • Yurt dışı Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık  eğitim derecelerinden mezun olan adaylar bilgilerini manuel girerek diplomalarını yükleyebileceklerdir.

 • 1996 yılı ve öncesi için yurt dışı ön lisans/lisans/yüksek lisans denklik unvanı alanlar denklik bilgilerini manuel girerek diploma/denklik belgelerini yükleyebileceklerdir.

 • ​1987 öncesi için yurt içi mezuniyet bilgisi bulunan adaylar bilgilerini manuel girerek diploma belgelerini yükleyebileceklerdir.​

​​​​​​​​Doktora/Sanatta Yeterlik Denkliği Alanların Yurt Dışı Tezleri Hakkında Duyuru (02.02.2022)

02.02.2022​​

Yurt dışı denklik  tez bilgilerinin yurt içi tezlerde olduğu gibi Ulusal Tez Merkezi veritabanından çekilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doçentlik başvuruları için yurt içi veya yurt dışı farketmeksizin tüm tez bilgilerinin Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanından  başvuru sistemimize aktarılması mümkün hale getirilmiştir. Bu nedenle tez bilgilerinin manuel olarak sisteme girilmesi ve yüklenmesi engellenmiştir. Tüm tez bilgileri Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden çekilecektir.

Başkanlığımızdan Yurtdışı Doktora ve Sanatta Yeterlik Denkliğini alanlar,  tezlerinin https://ozgecmis.yok.gov.tr​  adresinden görünebilmesi için  yurt dışında yapmış oldukları tezlerine ilişkin bilgileri Ulusal Tez Merkezi veri tabanına girerek ekleyebilmektedirler. Doktora ve Sanatta Yeterlik denkliği alanların Ulusal Tez Merkezine tezlerini eklemek için gerekli bilgi/belge ve yardım dokümanı için lütfen tıklayınız​.


İletişim için;

ÜAK 
YÖK Tez

0312 291 82 31

0312 291 82 42

0312 291 82 25

0312 291 82 53

​​

0 312 298 73 81


Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyuru (25.01.2022)

25.01.2022​​

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan karara ulaşmak için tıklayınız.

2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​ (03.12.2021)

03.12.2021​


2021 Eylül Döneminde Başvuran Adaylardan
Doçentlik Süreci Durdurulanlara İlişkin Duyuru​


7085 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. Maddesinde yer alan Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan, haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.” Hükmü gereği ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu, 2021 Eylül döneminde doçentlik müracaatında bulunan ve bu madde kapsamına giren adayların başvuruları durdurulmuştur.
Doçentlik müracaatında bulunan 2941 adaydan 7085 sayılı kanun ve diğer sebeplerle 101 adayın doçentlik başvuru süreci durdurulmuştur. Savcılık,  mahkemeler ve ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalara bağlı olarak süreci durdurulan adayların doçentlik süreçleri yeniden değerlendirilecektir.​​​​​​​​​​​​​​​​​​Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere İlişkin Duyuru​ (12.10.2021)

12.10.2021​


19.08.2021 tarihli Doçentlik Komisyonu kararı gereğince, Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini (“Kitap", “Makale" ve “Bildiri") jüri üyelerine göndereceklerdir.

Hukuk ve İlahiyat dışındaki temel alanlardan başvuran adaylar ise, 50 mb üzerinde olup sisteme yüklenemeyen eserler ile işitsel/görsel kayıtlar hariç, bilimsel değerlendirmeye esas eserlerini jüri üyelerine göndermeyeceklerdir.

Alınan karar 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren geçerli olup, önceki dönemlerde doçentlik süreci devam eden başvuruları kapsamamaktadır. 

Jüri üyelerine belge göndermesi gereken durumda olan adaylar, ilgili eserlerini jüri bilgilerine ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, “Başvuru Dilekçesi" ekinde, tüm jüri üyelerine taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi yaptırarak teslim edeceklerdir. Jüri üyelerine gönderilecek belgeler ÜAK'a başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile aynı olacaktır. Adaylar belirtilen süre zarfında incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine göndermedikleri takdirde başvuruları iptal edilir. Adaylar incelemeye esas dosyalarını jüri üyelerine gönderdiklerini belgelemekle yükümlüdür.


​​


Sayfa:   1 2 3 

​​​